Το Πρόγραμμα

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» με Κωδ. ΟΠΣ 5002043

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”».

Η Πράξη υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθεισών  γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ωφελούμενων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Ωφελούμενοι της Πράξης  είναι 817 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις  του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Μεταξύ των ωφελουμένων  δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες της άσκησης του επαγγέλματός τους, γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης τους.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα πιστοποιηθούν στους ωφελούμενους εργαζόμενους, προέκυψαν μέσα από διαδικασίες διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων των εργαζομένων και είναι  τα εξής:

  1. Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων του κλάδου της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων
  1. Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων  στον κλάδο των Υλικών/Kατασκευών

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση και πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning),  συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα (10 ώρες) και  με δραστηριότητες σύγχρονης ή και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (110 ώρες).

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 120 Ώρες Κατάρτισης Χ 5,00 € = 600,00 €

Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζόμενων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.