Βιβλιοθήκη

Διαδικτυακές Πηγές πληροφόρησης

  • Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Πληροφορίες TARIC

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?

  • Αναζήτηση εκθέσεων σε όλο τον κόσμο

https://www.expodatabase.de/en

  • Δασμοί

μέσω της Market Access Database της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες, συνοδευτικά έγγραφα, το επίπεδο δασμών κατά την εξαγωγή προϊόντων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Τρίτες χώρες αλλά και αντίστροφα καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες, σύμφωνα με τη δασμολογική κλάση(κωδικό intrastate) του εκάστοτε προϊόντος.

  • Επιμελητήρια

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Επιμελητήρια στην Ελλάδα

Διμερή Επιμελητήρια

  • Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων – ΟΑΕΠ http://www.oaep.gr/

Μέσα από το www.seve.gr, την ιστοσελίδα του ΣΕΒΕ μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα και έγκυρα για όλα τα θέματα που αφορούν στη διεθνή δραστηριότητα και τις εξαγωγές

  • Θέλετε να Εξάγετε; Περιεκτικός Οδηγός του ΣΕΒΕ για τις επιχειρήσεις που είτε σκοπεύουν να ξεκινήσουν στο μέλλον εξαγωγική δραστηριότητα, είτε βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησής τους.  
  • Προετοιμασία Συμμετοχής σε Εκθέσεις Περιεκτικό εγχειρίδιο-παρουσίαση του ΣΕΒΕ με τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την προετοιμασία και τον τρόπο αντιμετώπισής τους για επιτυχημένη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, ανά κατηγορία προϊόντος και ανά χώρα προορισμού, για το διάστημα 2009-2019, σε αξία (ευρώ) και ποσότητα (τόνοι).

Ελληνικές εξαγωγές δομικών υλικών, ανά κατηγορία προϊόντος και ανά χώρα προορισμού, για το διάστημα 2009-2019, σε αξία (ευρώ) και ποσότητα (τόνοι).

** Στατιστικά στοιχεία που εκπονούνται από το Τμήμα Μελετών & Τεκμηρίωσης του ΣΕΒΕ – επικοινωνήστε με το τμήμα στο email: dg@seve.gr

  • USA – FDA Η πρόσφατη συνεργασία του ΣΕΒΕ με την Registrar Corp δίνει τη δυνατότητα παροχής αποτελεσματικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις απέναντι στις πολυδαίδαλες απαιτήσεις του U.S. FDA, συμπεριλαμβανομένης και της επεξήγησης των κανονισμών