Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων για το έργο με τίτλο : «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Αιτήσεων Ωφελούμενων για την Πράξη με Κωδικό MIS 5002043 και Τίτλο: «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων», ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών με μοριοδότηση και βαθμολόγηση όλων των αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ακολουθούμενης διαδικασίας, αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελούμενων, με τη συνολική βαθμολογία που προέκυψε για την καθεμία/τον καθένα.
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 03/08/2020 έως 07/08/2020 και ώρα 23:59 στο edu24@seve.gr. Παρακαλούμε στο μήνυμά σας να αναφέρετε τον κωδικό της αίτησής σας (ΚΑΥΑΣ), καθώς και τον λόγο της ένστασής σας. Με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων και η ενημέρωση για την έναρξη των μαθημάτων.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για την Πράξη, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων σε ορισμένες Περιφέρειες.

Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα επιλογής πατήστε εδώ.